Servomotor výfukovej klapky na nízkotlakovej strane, zaradený za filtrom pevných častíc. Obrázok: Gerald Schneehage
Servomotor výfukovej klapky na nízkotlakovej strane, zaradený za filtrom pevných častíc. Obrázok: Gerald Schneehage

Servomotor výfukovej klapky na nízkotlakovej strane, zaradený za filtrom pevných častíc. Obrázok: Gerald Schneehage

Go back

Aby všetko klapalo! Servomotor výfukovej klapky pri naftových motoroch

Mnoho naftových agregátov je vybavených prídavným nízkotlakovým systémom recirkulácie výfukových plynov (LP EGR). Výfukové plyny sa pri ňom, na rozdiel od vysokotlakového systému recirkulácie výfukových plynov, nasajú až za filtrom pevných častíc a potom sa znova privádzajú na nasávacej strane turbodúchadla. Ak pritom zlyhá príslušný servomotor výfukovej klapky, môže sa to prejaviť rôznymi spôsobmi.

Esom v rukáve je zníženie NOx

Keďže sa výfukové plyny pri systéme LP EGR nasávajú až za filtrom pevných častíc, sú chladnejšie, a tým je aj nižší pokles tlaku. Navyše je v plynoch takmer nulový obsah sadzí, vďaka čomu sa turbodúchadlo takmer vôbec nezanáša dechtom. Okrem toho dokáže turbodúchadlo pohotovejšie reagovať na zmenu záťaže a vďaka vhodnejšej zmesi výfukových plynov a vzduchu sa dosahuje účinnejšie spaľovanie. V dôsledku toho sa dosahuje vyššia účinnosť EGR, ako aj zníženie emisií NOX.

Technické prevedenie

Aby bolo možné realizovať nízkotlakovú recirkuláciu výfukových plynov, musí sa za filtrom pevných častíc vytvoriť náporový tlak. Ten sa dosiahne pomocou výfukovej klapky, ktorá sa umiestni do výfukového systému za filter pevných častíc. Prestavením výfukovej klapky sa zmenší priemer výfukového potrubia, a tým stúpne tlak výfukových plynov pred výfukovou klapkou. Pôsobením náporového tlaku sa výfukové plyny privádzajú prostredníctvom ventilu nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov a nízkotlakovým chladičom výfukových plynov do nasávacieho systému medzi meračom množstva nasávaného vzduchu a kolesom kompresora turbodúchadla. Servomotor výfukovej klapky je ovládaný riadiacou jednotkou motora a prostredníctvom snímača polohy spätne hlási polohu výfukovej klapky. Na kontrolu snímača polohy slúži diagnostika regulačných prvkov. Riadiaci signál snímača polohy výfukovej klapky, ako aj spätné hlásenie zo snímača polohy je možné znázorniť pomocou osciloskopu.

Schéma zapojenia snímača polohy výfukovej klapky a servomotora výfukovej klapky. Grafika: Gerald Schneehage
Schéma zapojenia snímača polohy výfukovej klapky a servomotora výfukovej klapky. Grafika: Gerald Schneehage

Dôsledky pri zlyhaní

Zlyhanie výfukovej klapky sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Ak sa nedá uzatvoriť, dôjde k zníženiu účinnosti recirkulácie výfukových plynov pri zaťažení a k zvýšeniu množstva emisií škodlivých plynov. Ak je naopak výfuková klapka trvale čiastočne alebo dokonca úplne uzatvorená, dôjde k zníženiu výkonu motora, zvýšeniu náporového tlaku a väčšej tepelnej záťaži v oblasti motora, turbodúchadla, katalyzátora, filtra pevných častíc a výfukovej klapky. „Pri úplne uzatvorenej výfukovej klapke sa môže stať, že motor zhasne a nebude ho možné viac naštartovať“, tvrdí autor kníh a odborník na diagnostiku Gerald Schneehage.

Široké spektrum variantov

V závislosti od požiadaviek v oblasti dynamiky výkonu, spotreby a emisií daného agregátu sa používajú rôzne kombinácie recirkulácie výfukových plynov. Ide napr. o popísané nízkotlakové systémy EGR s ochladzovaním (vrátane predradeného vysokotlakového systému EGR), ako aj vysokotlakové systémy EGR bez ochladzovania a s ochladzovaním výfukových plynov (bez nízkotlakového systému EGR). Pritom sú v súčasnosti takmer všetky moderné riadiace systémy naftových motorov vybavené opísanou kombináciou nízkotlakovej a vysokotlakovej recirkulácie výfukových plynov v kombinácii s ovládaním polohy výfukovej klapky.

Ovládanie servomotora výfukovej klapky sa vykonáva pomocou signálu s moduláciou šírky impulzov. Smer prúdu je možné meniť prostredníctvom riadiacej jednotky motora. Grafika: Gerald Schneehage
Ovládanie servomotora výfukovej klapky sa vykonáva pomocou signálu s moduláciou šírky impulzov. Smer prúdu je možné meniť prostredníctvom riadiacej jednotky motora. Grafika: Gerald Schneehage

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: