Obrázok: shutterstock

Obrázok: shutterstock

Go back

Bezpečný postoj: ošetrovanie a údržba zdvíhacích plošín

Zdvíhacie plošiny patria medzi najdôležitejšie technické zariadenia v autodielni. Už výpadok jednej plošiny znamená nedostatočnú flexibilitu a vyťaženie, zákazky nie je možné spracovať. Preventívne ošetrovanie a pravidelná údržba zariadení má preto najvyššiu prioritu.

 

Zdvíhacie plošiny sú vystavené vysokým zaťaženiam a tým pádom aj opotrebovaniu. Čím častejšie sa používajú, tým vyššie je namáhanie. Pravidelná údržba predchádza predčasnému opotrebovaniu a predovšetkým škodám významným z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti.  Nie je zdvíhacia plošina ako zdvíhacia plošina. Existujú nadúrovňové, podúrovňové, jednostĺpové, dvojstĺpové a nožnicové zdvíhacie plošiny, ako aj prahové zdviháky – aby sme menovali len tie najbežnejšie príklady. Podľa konštrukcie a či ide o elektromechanickú alebo hydraulickú zdvíhaciu plošinu, sa musia vykonávať odlišné údržbárske práce.

Alfou a omegou je však pravidelné čistenie zdvíhacej plošiny. Dielenská chémia a prevádzkové prostriedky môžu narušiť a poškodiť konštrukčné diely. To platí najmä pre hydraulické hadice, ložiská, tesnenia a gumové podložky. Posypová soľ v zime napomáha korózii oceľovej konštrukcie. Pri každodennej činnosti platí: pred každým použitím plošiny sa uistite, že je všetko v poriadku. Každý pracovný deň máte povinnosť prezrieť rám, zdvíhacie ramená, nosné body upevnenia v tvare hríba ohľadne hadíc, blokovaní, skrutiek a matíc, ako aj rozvodovú skriňu vrátane ‚núdzového vypnutia‘. Ak máte aj tie najmenšie pochybnosti ohľadne bezpečnosti, musíte ich bezpodmienečne odstrániť!

Kontrola upnutia: nosné body upevnenia v tvare hríba sa musia dať dôkladne nastaviť, gumová podložka nesmie byť opotrebovaná. Dbajte vždy na správne upínacie body! Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien GmbH

Oficiálna kontrola

Nariadenie o prevádzkovej bezpečnosti (BetrSichV) aj pravidlá DGUV 100-500 (kedysi BGR 500) predpisujú, že ‚spôsobilá osoba‘ musí pred prvým uvedením do prevádzky a potom najmenej raz ročne skontrolovať zdvíhaciu plošinu, či je v prevádzkovo bezpečnom technickom stave. Táto osoba musí mať znalecký doklad na kontrolu zdvíhacích plošín. Lehoty a rozsahy kontrol sa riadia podľa výsledkov posúdenia ohrozenia, ktoré sa má vykonať. Samotná kontrola v zásade pozostáva z podrobnej vizuálnej a funkčnej kontroly, a vykonávajú ju príslušné špecializované firmy alebo aj výrobca zdvíhacej plošiny. Kontrolu musia ukončiť pečiatkou kontrolóra a zápisom do knihy kontroly. Kontrolu smie vykonať aj vlastný zamestnanec, ak je kvalifikovaný ako spôsobilá osoba podľa BetrSichV a TRBS 1203.

Pravidelná údržba

V priebehu prevádzkového roku sú potrebné pravidelné údržbárske práce. Počas týchto prác musí byť plošina odpojená od zaťaženia a napätia, ako aj od elektrickej siete. Klzné plochy, ako aj všetky pohyblivé diely, ako napríklad kĺby výkyvných ramien, by sa mali namazať raz týždenne. Napríklad rozperné svorníky, čapy ložísk ramien, rovnobežné laná, vretená a úchytné skrutky (pri vretenových zdvíhacích plošinách) sa kontrolujú raz mesačne. Zvlášť na vretenách, nosných maticiach, lanových kladkách alebo vedeniach reťaze sa časom nahromadí prebytočný a znečistený tuk. Mazivo sa musí odstrániť, náležite zlikvidovať a naniesť nové. Špeciálne vretenové oleje viažu na seba menej nečistôt. Jednoduchý mazací tuk nie je vhodný. To platí najmä pre zdvíhacie plošiny s automatickými vretenovými olejmi. Pri elektrohydraulických plošinách sa k tomu pridáva kontrola tesnosti všetkých vedení, ako aj kontrola výšky hladiny v nádrži hydraulického oleja, prípadne výmena oleja a odvzdušnenie. Ťažné prvky ako reťaze, oceľové laná alebo klinové remene podliehajú časom určitému roztiahnutiu a musia sa skontrolovať, dodatočne nastaviť a prípadne vymeniť. Pozor! Ak sú zdvíhacie plošiny vystavené poveternostným vplyvom, výrazne sa skracujú servisné doby! Plán údržby a mazania vám pomáha udržať si prehľad, odčiarknuť si body kontroly a zdokumentovať kontrolu. Každá zdvíhacia plošina je technicky inak vyhotovená. Vždy dodržiavajte jednotlivé odporúčania pre údržbu a mazivo, ako aj odporúčané intervaly kontroly uvedené výrobcom!

 

Okrem toho: Zdvíhaciu plošinu smú sami obsluhovať iba zamestnanci starší ako 18 rokov. Musia byť náležite poučení, spôsobilí a poverení obsluhou.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: