Obrázok: WM SE

Obrázok: WM SE

Go back

Lakovacie práce: Prioritou je ochrana zdravia!

Aktívne presadzovanie opatrení na ochranu zdravia je už dlho súčasťou každodennej prevádzky profesionálne vedených autoservisov.

 

Mnoho činností v rámci servisnej prevádzky so sebou prináša potenciálne riziko pre zdravie ľudí. Nevyhnutnou podmienkou, najmä pri manipulácii s nebezpečnými látkami, sú zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia. Napríklad v Nemecku sa ochrana zamestnancov pred vplyvmi ohrozujúcimi ich zdravie všeobecne riadi zákonom o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. „Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, pričom musí zohľadniť okolnosti ovplyvňujúce bezpečnosť a zdravie pracovníkov počas práce.“ (§ 3, Ods. 1, Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci). Paragrafy päť a šesť vyžadujú posúdenie rizík a dokumentáciu pracovných podmienok, k čomu je dodatočne zaviazaný zamestnávateľ.

 

Okrem zákona o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci upravuje ochranu zamestnancov pred vplyvmi ohrozujúcimi zdravie aj vyhláška o nebezpečných látkach (GefStoffV). Výrobcovia farieb a lakov sú povinní výrobky jasne označovať upozorneniami na nebezpečenstvo. Vaši zamestnanci musia pravidelne absolvovať školenia pod vedením pracovníka zodpovedného za bezpečnosť práce a musia mať voľný prístup ku všetkým informáciám. Mesto Hamburg napríklad vydalo brožúru s názvom „Kontrola nebezpečných látok pre vodičov nákladných vozidiel“. Vyhláška o prevádzkovej bezpečnosti v priemysle (BetrSichV) ešte navyše určuje používanie pracovných prostriedkov.

Prach, výpary, priestrek mimo pracovnej plochy

V zásade platí, že lakovacie práce môžu spôsobiť potenciálne nebezpečné zaťaženie dýchacích ciest, pokožky alebo zraku v dôsledku prachu, výparov a priestrekov laku mimo pracovnej plochy. Výrazom priestrek (overspray) sa označuje laková hmla, ktorá sa zachytáva vo vzduchu a nie na lakovanej karosérii vozidla. Kontaktu s ňou zabránite použitím vhodného ochranného odevu, ako sú dýchacie masky, okuliare alebo celotvárové masky, ochranné obleky a vodivé rukavice.

Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Pri príležitostných menších lakovacích prácach (smart-/spotrepair) musí byť k dispozícii vhodné pracovisko, ktoré je dodatočne vybavené ventilačným, ako aj odsávacím zariadením. Je tiež absolútne nevyhnutné zabrániť riziku explózie alebo ohrozeniu spolupracovníkov a spolupracovníčok. Bezpečnostné predpisy platia aj pre skladovanie farieb, lakov, rozpúšťadiel, ako aj pre miešanie, váženie, čistenie a prelievanie do nádob. Dávajte pozor na miesta s rizikom zakopnutia, ako sú pneumatické hadice, pri ktorých môže poľahky dôjsť k rozliatiu nádob – prevenciou sú krátke dráhy presunu!

Ak vykonávate lakovacie práce vo väčšom rozsahu, je potrebný uzatvorený lakovací box. Hmla vznikajúca pri nástreku lakovacej hmoty sa odsaje a vyčistí separačnými systémami. Pri používaní lakov na báze vody sa musí privádzaný vzduch navyše zvlhčovať. Pomocou filtrov sa zabezpečí bezprašné prostredie, ktoré je pri lakovaní nevyhnutné. Keďže aj napriek odsávaniu a filtrácii ide aj naďalej o pracovisko s veľkým zdravotným zaťažením, je predpísané používanie ochranných oblekov, špeciálnych ochranných rukavíc a celotvárovej masky. Dbajte okrem toho na ochranu pokožky, ako aj umývanie a starostlivosť o pokožku podľa plánu na ochranu pokožky. V konečnom dôsledku je najlepšou ochranou pred poškodením zdravia predchádzanie potenciálnym rizikám. Zabezpečte optimálnu ventiláciu a odsávanie, dokonalú čistotu, zaobchádzajte šetrne s lakmi aj riedidlami a po odobratí okamžite znova zatvorte všetky nádoby.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: