Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1. 9. 2019: Rozhodujúce je – a to najmä v testovacích podmienkach, čo z toho na konci vyjde. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1. 9. 2019: Rozhodujúce je – a to najmä v testovacích podmienkach, čo z toho na konci vyjde. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1. 9. 2019: Rozhodujúce je – a to najmä v testovacích podmienkach, čo z toho na konci vyjde. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Norma Euro 6d-Temp: Teraz povinná pri novo prihlásených vozidlách

Emisná norma 6d-Temp je nástupcom normy Euro 6c prijatej v septembri 2018. Pri posledne menovanej zaviedli zákonodarcovia postup merania WLTP. Teraz sa od 1. septembra 2019 prostredníctvom normy 6d-Temp doplnila ešte metóda RDE. Čo to vlastne znamená?

Norma Euro 6d-Temp

Nie je veru jednoduché zostať v obraze. Spleť noriem, limitné hodnoty, lehoty, hroziace zákazy jazdy. Faktom zostáva: od 1. septembra 2019 musia novo prihlásené vozidlá spĺňať dočasnú (temporárnu) emisnú normu Euro 6d-Temp. Pritom zostávajú požadované limitné hodnoty NOx pre osobné vozidlá s naftovými motormi na úrovni 80 mg/km , ako aj emisie CO na úrovni 500 mg/km rovnaké. Pri osobných vozidlách so zážihovými motormi sú smerodajné hodnoty 60 mg/km pre NOx a 1 000 mg/km pre emisie CO. Hodnoty okrem iného platia pre všetky úrovne normy Euro-6, čiže od 6a (ktorá sa nikdy nezaviedla) až po aktuálne platnú normu 6d-Temp. Dňa 1. januára 2021 začne pre novo prihlásené osobné vozidlá definitívne platiť ešte prísnejšia norma Euro 6d.

Novinkou je dodatočná skúšobná metóda RDE

„Mierne zvláštna“ sa javí okolnosť, že väčšina osobných vozidiel, či už s naftovým, alebo benzínovým motorom, dokáže splniť hraničné hodnoty NOx definované v norme Euro-6 v skutočnosti iba na skúšobnej stanici za optimálnych podmienok (NEFZ). Toto v roku 2015 okrem iných potvrdilo aj vyšetrovanie americkej inštitúcie ICCT (International Council on Clean Transportation), ktorá je nezávislým vedeckým skúšobným zariadením a ktorá prispela k odhaleniu (prvého) škandálu s emisiami naftových motorov. V reálnych jazdných podmienkach väčšina vozidiel niekoľkonásobne prekračovala hraničné hodnoty emisií oxidov dusíka.

WLTP a RDE

Od zavedenia normy Euro-6c v septembri 2018 pre novo prihlásené vozidlá platí skúšobná metóda WLTP. Nahrádza metódu NEFZ platnú od 1. januára 1993. 30-minútový, reprodukovateľný test na valcovej skúšobnej stanici mal vtedy zlepšiť mieru porovnateľnosti a reálnejšie zmerať hodnoty spotreby a emisií. Mnohí výrobcovia uvádzajú obe hodnoty emisií CO podľa metódy NEFZ aj WLTP, aby svojich zákazníkov nemiatli.

 

V dôsledku škandálu a na reálnejšie odzrkadlenie skutočných hodnôt dopĺňa od 1. septembra 2019 (fáza 1) skúšobná metóda RDE (pre novo prihlásené osobné vozidlá) cyklus WLTP. Skratka RDE označuje „Real-Driving-Emissions“, to znamená, že parametre ako emisie dusíkov (NOx), množstvo častíc (PN), emisie kysličníka uhoľnatého (CO), emisie uhľovodíkov (HC) alebo jemného prachu (PM) sa merajú v jazdnej prevádzke, pod zaťažením, v závislosti od individuálneho vybavenia vozidla a v reálnom čase. Toto zabezpečuje mobilný merací prístroj. Príslušné vozidlo prejde definovaný skúšobný cyklus, ktorý pozostáva z 90-/120-minútovej jazdy v meste, mimo mesta a po diaľnici. To znie rozumne. Pri bližšom pohľade si všimnete zvláštnosť, ktorá by mala výrobcom vozidiel uľahčiť dodržanie daných hodnôt. Na základe nej môžu napr. emisie NOX dosahovať až 2,1-násobnú hodnotu (faktor zhody, CF) hodnoty nameranej v rámci metódy NEFZ, resp. WLTP.

 

V rámci fázy 2 nariadenia RDE (od januára 2020, pre novo prihlásené vozidlá) platí iné pravidlo. Emisie NOX teraz už nesmú prekračovať výšku hodnoty získanej v laboratóriu (vrátane tolerancie merania, max. hodnota 1,5 (CF)). Pre množstvo pevných častíc platí toto pravidlo už od septembra 2017. Po zavedení normy Euro 6d začiatkom roka 2021 bude platiť faktor zhody (CF) pre vozidlá s naftovým motorom vo výške 1,43, pre benzínové vozidlá to bude naďalej 1,5 (CF).

Kto by to chcel vedieť úplne presne

Okrem iného sú emisné triedy 6d-Temp a 6d ešte ďalej rozdelené, platia rôzne lehoty ich zavedenia do praxe. Podľa nich bolo možné osobné vozidlá s emisnými klasifikačnými kódmi (kód uvedený v prihlasovacích dokumentoch slúžiaci na identifikáciu platnej emisnej normy) 36AG (Euro 6d-TEMP), 36BG (Euro 6d-TEMP-EVAP) a 36CG (Euro 6d-TEMP-ISC) prvýkrát prihlásiť do evidencie až do 31. augusta 2019 podľa normy Euro 6d-Temp. To isté platí aj pre osobné vozidlá Euro 6d s emisným klasifikačným kódom 36AJ. Po 31. auguste 2019 je teraz možné prihlásiť už iba vozidlá spĺňajúce normu Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC s emisným klasifikačným kódom 36DG, Euro 6d-ISC, ako aj Euro 6d-ISC-FCM s kódmi 36AM alebo 36AP.

Zákazy vjazdu, pokuty pre OE

Zákazy vjazdu pre staršie osobné vozidlá s naftovými a benzínovými motormi (Euro 1 – Euro 5) v súčasnosti platia v nemeckých mestách Stuttgart, Darmstadt a Hamburg. V rámci mesta Stuttgart platí tento zákaz pre vnútromestskú ekologickú zónu, v mestách Darmstadt a Hamburg pre jednotlivé cestné ťahy V meste Mainz sa k 1. septembru 2019 od podobných úvah upustilo. V Kolíne, Gelsenkirchene, Frankfurte, Essene, Bonne a Berlíne sa plánujú zaviesť obmedzenia, no ešte nenadobudli právoplatnosť (zdroj: ADAC, stav 26. 8. 2019).

 

Okrem toho: Nové emisné normy neobsahujú žiadne normatívne údaje pre emisie oxidu uhličitého (CO2). Európska únia však v tejto oblasti definovala cieľové normatívne hodnoty. Od roku 2021 je v rámci celej flotily príslušného výrobcu povolená hodnota najviac 95 g/km. Emisie CO2 nových vozidiel by mali do roku 2025 ďalej klesnúť o 15 % a do roku 2030 až o 37,5 %. Nie je sa preto čomu diviť, prečo sa tak usilovne vyrábajú elektromobily, aby sa dodržali požadované priemerné hodnoty pre danú flotilu. No aj napriek tomu sa môže stať, že väčšina výrobcov vozidiel nedodrží danú hraničnú hodnotu. V takom prípade hrozí pokuta vo výške 95 eur za jeden gram a predané vozidlo. To ich môže veľmi rýchlo stáť pekný kopec peňazí.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: