Zaistenie tovaru bude naučené. Počas jazdy sa môžu vyskytnúť príliš vysoké sily. V každom prípade k tomu patrí profesionálne príslušenstvo! Obrázok: Dolezych

Zaistenie tovaru bude naučené. Počas jazdy sa môžu vyskytnúť príliš vysoké sily. V každom prípade k tomu patrí profesionálne príslušenstvo! Obrázok: Dolezych

Go back

Veľa unesie

Príslušenstvo na zaistenie nákladu na úžitkových vozidlách

Pri preprave tovarov hrá ústrednú úlohu zaistenie nákladu. Najvyššiu prioritu má bezpečnosť cestnej premávky, ochrana pred nehodami aj úrazmi. Kvalitné produkty vám pri tom pomôžu!

Pri zaistení tovarov pri preprave ide predovšetkým o vlastnú spôsobilosť na tranzit. Zodpovednosť nesie podnik, ktorý nariadil vyzdvihnutie a tranzit. Odosielateľ sa musí postarať o to, aby bol tovar podľa jeho akosti zabalený, označený, upevnený a schopný na prepravu (Obchodný zákonník § 411). Podľa § 412 Obchodného zákonníka je okrem toho povinný tovar naložiť a uložiť tak, aby bol bezpečný pri doprave, a náležite ho zabezpečiť. To sa realizuje pomocou paliet, pásov na zaistenie nákladu, bezpečnostných sietí a iných vhodných pomôcok.

 

Tu sa do hry dostáva prepravca, resp. vodič, ktorý je zodpovedný za prevádzkovo bezpečné naloženie nákladu a musí poskytnúť vhodné vozidlo so zodpovedajúcimi zariadeniami na zaistenie nákladu. Funkcie vozidla musia byť náležite stanovené. Je zodpovedný za dodržanie rámcových podmienok techniky vozidla, ako napríklad maximálne naloženie, zaťaženie náprav alebo rozmery. To však platí najmä aj pre vodiča. Ten pred začiatkom jazdy navyše skontroluje zaistenie nákladu vykonané odosielateľom. Za poskytnutie vhodného vozidla a zodpovedajúcich prostriedkov na zaistenie nákladu je napokon zodpovedný majiteľ vozidla alebo prepravca.

 

V niektorých prípadoch pozná špeciálne technické zariadenia svojho vozidla iba vodič, resp. vodič úžitkového vozidla. Je tomu tak napríklad pri odťahovacích vozidlách s posuvnou plošinou. Vozidlo tu sám nakladá a zaisťuje vodič úžitkového vozidla, nie objednávateľ. Pre všetkých zúčastnených ďalej platia príslušné zákony vyhlášky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách (§§30,31), pravidiel cestnej premávky (§22, ods.1, §23), ako aj uznávaných pravidiel techniky na zaistenie nákladu.

Istota je istota

Základom bezpečnej prepravy produktov z bodu A do bodu B sú hlboké znalosti a skúsenosti odosielateľa, prepravcu/vodiča vozidla, ako aj majiteľa vozidla, so zaistením nákladu. U vodičov z povolania je téma zaistenia nákladu súčasťou ich vzdelávania. Mnoho poskytovateľov navyše ponúka školenia na túto tému. Konkrétne pokyny na zaistenie nákladu sú definované v smernici VDI 2700 list 3.1, 3.2, ako aj v norme EÚ DIN EN 12195-2.

Profesionálne zaistenie nákladu so zodpovedajúcou ochranou hrán. Obrázok: Dolezych

Ako profesionálne pomôcky na zaistenie nákladu so silovým stykom sa okrem pevne vstavaných zariadení, ako sú perforované lišty, háky alebo kovania, používajú aj pásy na zaistenie nákladu a upínacie popruhy, ako aj siete pásov na zaistenie nákladu alebo bezpečnostných pásov. Pásy rozlišujeme na upínacie a západkové. Západkové pásy sú dimenzované na vyššie zaisťovacie sily. Osvedčili sa aj deliace siete na segmentáciu ložného priestoru a ako ochrana proti strate nákladu umiestnené na zadných dverách vozidla. Upevňujú sa na príslušných okách vo vnútornom ložnom priestore a ak sú náležite upnuté, slúžia aj na zaistenie nákladu.

 

Žiaľ, často podceňovanou témou je starnutie a opotrebovanie upínacích systémov a ohrozenia, ktoré z toho vyplývajú. Pásy na zaistenie nákladu sa musia okamžite vymeniť, ak vykazujú trhliny, zárezy či praskliny, alebo ak boli poškodené pôsobením chemikálií či teplotou. To tiež platí pre poškodené alebo nahrdzavené kovania a oká. K zaisteniu nákladu patri starostlivé zaobchádzanie s pomôckami a neustála kontrola. Tip: aby ste predišli poškodeniam na ostrých hranách, použite špeciálne ochranné povlaky alebo chrániče hrán. Inak treba vždy vsadiť na kvalitný tovar!

 

Rozmanitosť upínacích a úchytných systémov je teda veľká. Dopĺňajú ich produkty, ktoré zaisťujú náklad s tvarovým stykom. Mám na mysli podopretie nákladu proti čelným alebo bočným stenám alebo proti bezpečnostným zariadeniam ako deliace steny a podpery. Na konci dňa ide o bezpečnosť, dobrý pocit, že tovar dorazí k príjemcovi nepoškodený, a predovšetkým: moji zamestnanci sú v každom prípade na cestách v bezpečí!

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: