IMPRESSUM

WM SE

Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
Germany

 

Telefón: +49 (0)541 9989 - 0
Telefax: +49 (0)541 9989 - 14015
E-mail: info@wm.de

Predstavenstvo:

Frank Schröder (predseda)
Ralf Reuwer
Hans-Jürgen Jesch
Ralf Kuhne
Muntaz Yegen

Zápis do obchodného registra:

Handelsregister Osnabrück
HRB 16550

IČ DPH:

DE 117 644 667

RUČENIE

Táto webová stránka bola zostavená s najväčšou starostlivosťou. Ručenie alebo záruka za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a údajov je však vylúčená. To platí takisto pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextového odkazu. Spoločnosť WM SE si vyhradzuje právo vykonávať bez oznámenia zmeny alebo doplnenia pripravených informácií alebo údajov.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť WM SE nie je zodpovedná za stratégie týkajúce sa ochrany údajov alebo za obsah týchto ostatných webových stránok.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah webovej stránky WM SE je chránený autorským právom. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť, ani sprístupniť tretej osobe na komerčné účely. Poukazujeme na to, že obrázky na webovej stránke môžu čiastočne podliehať autorskému právu tretej osoby.

OCHRANNÁ ZNÁMKA A UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky na tejto webovej stránke chránené právom o ochranných známkach. (To platí najmä pre ochranné známky, typové označenia, logá a emblémy. Duševné vlastníctvo v tomto obsiahnuté, ako napríklad patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené.) Touto webovou stránkou sa neudeľuje žiadna licencia na používanie duševného vlastníctva spoločnosti WM SE alebo tretej osoby.

ROZHODNÉ PRÁVO

Všetky informácie alebo údaje, ich použitie a tiež všetky konania, tolerancie alebo opomenutia súvisiace s webovou stránkou WM SE podliehajú výlučne nemeckému právu.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PODĽA §36 NEMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa procesu konania o urovnaní sporu pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť WM SE prijíma preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú starostlivo chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

OTÁZKY A POZNÁMKY

Ak máte otázky alebo poznámky k ochrane údajov spoločnosti WM SE (napríklad ohľadom kontroly a aktualizácie Vašich osobných údajov), skontaktujte sa, prosím, s nami pod heslom "Ochrana údajov". Ďalší vývoj internetu ovplyvňuje aj našu stratégiu týkajúcu sa ochrany údajov. Na tejto stránke včas vykonáme zmeny.

NEWSLETTER