USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE POKYNY

OCHRANA ÚDAJOV

Zverejnené dňa 9.5.2018
Spoločnosť WM SE (v nasledovnom „WM SE“, „my“, „nám“ alebo „nás“) rešpektuje a chráni Vaše práva na ochranu údajov a súkromnú sféru. Smernica o ochrane údajov popisuje

  • údaje, ktoré získavame prostredníctvom našich webových stránok (verejné a uzavreté oblasti).
  • Údaje, ktoré nám sprostredkujete ako zákazník.
  • Údaje o nákupoch našich zákazníkov.
  • práva, ktoré máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom a ako si môžete tieto práva uplatniť.

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré Vás robia priamou alebo nepriamou cestou osobne identifikovateľným, napríklad meno, e-mailová adresa a nakúpený tovar (pokiaľ môžeme tieto priradiť Vašej e-mailovej adrese / Vášmu zákazníckemu účtu).

 

KEDY MÔŽEME OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAŤ

Osobné údaje získavame od Vás alebo prostredníctvom Vás podľa Vašich aktivít, najmä však v nasledovných prípadoch:

Prostredníctvom našej webovej stránky:

Prosím o spätný telefonický kontakt: Ak nás požiadate o spätný telefonický kontakt, uložíme Vaše meno a telefónne číslo.
Kontakt: Ak nás poprosíte, aby sme s Vami nadviazali kontakt, uložíme Vašu firmu, Váš titul, priezvisko a meno, Vaše telefónne číslo, Vašu e-mailovú adresu, Vašu adresu a Vaše poštové smerovacie číslo, aby sme Vám mohli kompetentne poradiť prostredníctvom našich lokálnych predajných miest.
Cenový dopyt: V prípade cenových dopytov ukladáme Vašu firmu a identifikačné číslo zákazníka a tiež oslovenie, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a obsah Vášho dopytu.
Registrácia zákazníka: Ako nového zákazníka spoločnosti WM SE archivujeme najmenej Vaše priezvisko a meno, Vašu adresu a Vašu e-mailovú adresu. Takisto archivujeme dobrovoľne sprostredkované údaje ako oslovenie, firma, forma podnikania, telefón a fax.
Informačný bulletin: Ako zákazník si môžete objednať náš informačný bulletin. Pritom uložíme Vašu e-mailovú adresu a Vaše identifikačné číslo zákazníka.

Návšteva našej webovej stránky / e-mailová komunikácia:

Archivujeme údaje o Vašich návštevách na našej webovej stránke (navštívené stránky, informácie o použitom prehliadači, Vašej IP adrese) a tiež k interaktívnej e-mailovej komunikácii medzi spoločnosťou WM SE a Vami. Ďalšie informácie k tomuto nájdete v odseku Cookies.
Workshopy, ktoré s nami uzavreli dohody o partnerstve, môžu vytvárať vlastné internetové prezentácie prostredníctvom nášho stavebnicového systému. Za ich obsahy sú zodpovedné workshopy. Stavebnica ponúka maximum možností ako nadviazať s Vami e-mailový kontakt (archivovanie Vašej e-mailovej adresy) alebo vyplniť kontaktný formulár (meno, adresa, telefón, e-mail, žiadosť).

Prostredníctvom cudzích webových stránok:

Ponuky pracovných miest: Ponuky pracovných miest zverejňujeme prostredníctvom špecializovaných portálov. Prevádzkovatelia portálov nám postúpia Vaše žiadosti o zamestnanie týkajúce sa našich pracovných inzerátov. Prevádzkovatelia portálov sú v týchto prípadoch zodpovední za dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov s ohľadom na ich získavanie a ich sprostredkovanie nám. Po doručení žiadosti o zamestnanie na ponuku pracovného miesta v našej firme obdržíte potvrdenie o prijatí. Ak dôjde k prijatiu, podklady žiadosti sa uložia v zamestnaneckom spise. V prípade odmietnutia archivujeme podklady žiadosti na základe zákonných predpisov počas ďalších šiestich mesiacov, potom budú v našom systéme vymazané.

Prostredníctvom osobitných zmlúv:

Dohody o partnerstve: O zákazníkoch, ktorí uzatvorili dohody o partnerstve k našimi workshop konceptami, ukladáme okrem identifikačného čísla zákazníka a firmy kontaktné údaje, internetovú adresu a majiteľa/majiteľky firmy.
Bosch - hotline: Ak ako zákazník s nami uzatvoríte zmluvu o používaní služby Bosch - hotline, archivujeme Vašu firmu a Vaše kompletné kontaktné údaje (adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailovú adresu) a použitý(é) diagnostický(é) prístroj(e). Archivujú sa tiež meno, funkcia a telefónne čísla oprávnených užívateľov služby hotline.

Prostredníctvom nákupov:

Transakcie:
Od zákazníkov získavame údaje ku kúpam (online, v predajných miestach, prostredníctvom telefonického kontaktu, ...). Okrem toho získavame údaje z komunikácie s Vami v prípade vrátenia, výmeny alebo zaslania produktov v súvislosti s nárokmi na záruku alebo opravárenskými službami.

Prostredníctvom marketingových akcií:

Účasť na výherných hrách, súťažiach alebo reklamných akciách:
Archivujeme Vašu firmu, Vaše meno a Vaše kontaktné údaje, ak sa zúčastníte na nami organizovaných výherných hrách, súťažiach alebo reklamných akciách.
Partnerské podujatia a veľtrhy:
Ak sa zúčastníte našich partnerských podujatí alebo veľtrhov, uložíme najmenej Vašu firmu a priezvisko, prípadne meno návštevníka(ov). Ak sa to požaduje, archivujeme tiež čísla preukazov totožnosti a dátumy narodenia (napríklad pri cestách do zahraničia).

 

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Transakcie / poskytovanie služieb:

Transakcie:
Vaše osobné údaje používame za účelom spracovania procesu Vašich nákupov, zasielania potvrdení, na kontrolu transakcií na podvodnícke aktivity, na spracovanie spätných zásielok, na spracovanie opráv a výmenu produktov, na odpovedanie na otázky zákazníkov a tiež pre celú komunikáciu, ktorá s tým súvisí.

Správa webových stránok:
Vaše osobné údaje používame na správu Vašich účtov na našej webovej stránke a prezentáciu ponúk z Vami zvolených workshop konceptov. Vaše osobné údaje používame tiež na to, aby sme poskytovali iné služby, ako spracovanie katalógových požiadaviek, zasielanie informačného bulletinu alebo ponuky reklamných akcií a tiež na kontrolu Vašej identity pre prípad, ak by ste zabudli Vaše heslo.

Výherné hry alebo súťaže:
Ak sa rozhodnete pre Vašu účasť na nami organizovanej výhernej hre, súťaži o ceny alebo súťaži, spracujeme Vaše osobné údaje, aby sme Vám umožnili účasť.

Analýza údajov:
Môžeme archivovať údaje o Vašich návštevách našej webovej stránky s údajmi o navštívených stránkach a požadovaných službách a tiež údaje o Vašej elektronickej interakcii s e-mailami, ktoré sme Vám poslali, ako „užívateľské údaje“. Ukladanie pritom neprebieha pod Vaším menom, ale anonymizovane pri použití čísla ID. Ak by ste chceli vyjadriť nesúhlas s takýmito užívateľskými údajmi, pošlite, prosím, e-mail na adresu datenschutz@wm.de. Takéto užívateľské údaje používame, aby sme získali informácie o nákupných zvyklostiach našich užívateľov, aby sme naše ponuky a webové stránky prispôsobili Vašim záujmom a preferenciám, aby sme odstránili problémy s webovými stránkami, produktmi a službami a tieto optimalizovali, aby sme analyzovali trendy a štatistiky a aby sme prezentovali naše obsahy v pre Vás čo najsympatickejšej a užívateľsky najprístupnejšej forme.

Zabezpečenie našich aktív:
Osobné údaje môžeme použiť na opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti a integrity našich webových stránok a nášho podniku.
Iné: Osobné údaje smieme získavať a používať v súvislosti so všetkými vyššie uvedenými účelmi.

 

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY:

Osobné údaje môžeme používať na marketingové účely a na účely prieskumu trhu, aby sme takýmto spôsobom získali informácie o našich zákazníkoch a užívateľoch a tiež na priamy marketing. Nadviazanie kontaktu s Vami na marketingové účely prebieha vždy podľa platných zákonných ustanovení. V detailoch to znamená:
Môžeme Vám posielať listové zásielky, pokiaľ ste výslovne s obdržaním nevyjadrili nesúhlas.
Môžeme Vám posielať e-maily s informáciami o produktoch, ktoré sú porovnateľné s produktami, ktoré ste si už zakúpili, pokiaľ ste výslovne s obdržaním takýchto e-mailov nevyjadrili nesúhlas.
Okrem toho prebiehajúce nadviazanie kontaktu na priame marketingové účely (napríklad ďalšie e-maily, SMS správy) nasleduje iba s Vaším výslovným súhlasom. Ak Vám pošleme marketingové materiály, propagujeme tým iba naše vlastné produkty.
Informácie o podujatiach (napríklad veľtrhy, zákaznícke podujatia, ...) zverejňujeme na rôznych platformách. Týmito môžu byť obrazové galéria na internete, domovské stránky veľtrhov pre tlač alebo tiež príspevky na stránkach You-Tube. S používaním Vašich údajov a fotografií môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas priamo na mieste u organizátora podujatia (napríklad pri zákazníckom informačnom servise). Na príslušných miestach podujatia sa vyvesia tiež pokyny k právu vzniesť námietku.
S použitím Vašich osobných údajov na marketingové účely a účely prieskumu trhu alebo na priamy marketing môžete kedykoľvek vyjadriť trvalý nesúhlas. Zašlite, prosím, na tento účel e-mail na adresu datenschutz@wm.de.

 

COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE

Používame cookies a iné technológie, ako napríklad pixel-tagy. Cookies nám napríklad umožňujú prispôsobiť webovú stránku Vašim záujmom alebo uložiť Vaše heslo, aby ste ho nemuseli zakaždým znovu zadať.
Cookies sú malé súbory, ktoré sa zasielajú webovými stránkami a archivujú sa na pevnom disku Vášho počítača. Pixel-tagy, ktoré sa označujú tiež ako web beacons, sú neviditeľné súbory, ktoré môžu obsahovať webové stránky alebo e-maily a vyžiadajú si informácie o Vašom počítači, napríklad o použitom prehliadači. V nasledovnom zahŕňa pojem „cookies“ tiež pixel-tagy.
Určité prehliadače majú k dispozícii funkciu Do-Not-Track. Touto funkciou zabránite tomu, aby webové stránky sledovali Vaše online aktivity. Ak si neželáte, aby sme rozpoznali Váš počítač, nastavte, prosím, Váš internetový prehliadač tak, aby vymazal cookies z Vášho počítačového pevného disku, blokoval všetky cookies alebo Vás varoval predtým, ako sa nejaké cookie archivuje.
Avšak v takom prípade už pravdepodobne nebudete môcť používa všetky funkčnosti našich webových stránok. Ak nenakonfigurujete odmietnutie cookies prostredníctvom Vašich nastavení prehliadača, nastaví náš systém cookies na pevnom disku Vášho počítača, ihneď ako Váš prehliadač vyvolá naše webové stránky.

 

DRUHY COOKIES

My používame cookies sedenia (session cookies), ktoré sa na konci sedenia prehliadača vymažú (t. j. sú prítomné iba od otvorenia okna prehliadača po zatvorenie prehliadača) a tiež trvalé cookies (persistent cookies), ktoré zostanú na pevnom disku, až pokiaľ ich nevymaže užívateľ alebo nevyprší ich platnosť.
Ako dlho zostanú archivované trvalé cookies na Vašom zariadení závisí od toho, na akú dobu archivácie boli naprogramované.
Cookies používame na rôzne účely. Rozlišujeme nasledovné kategórie:

  • Funkčné cookies: Tieto cookies sú potrebné na prevádzku webovej stránky a umožňujú Vám optimálne využívať našu ponuku. Takéto cookies sa používajú napríklad pri prihlásení sa ako zákazník. Cookies nám tiež umožňujú, aby sme Vás spoznali pri Vašom návrate na našu webovú stránku. Tieto ukladajú informácie o Vašich nastaveniach, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť Vašim osobným preferenciám (aký je Váš zvolený jazyk).
  • Analytické cookies: Takéto cookies analyzujú navigáciu užívateľov na webovej stránke (navštívené stránky, použité linky atď.) alebo používanie e-mailov, ktoré sme zaslali užívateľom. Pomáhajú nám lepšie porozumieť záujmom našich užívateľov a umožňujú nám tak zlepšiť naše webové stránky a naše služby.

 

GOOGLE ANALYTICS:

Naša webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa archivujú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke, sa však v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore Vaša IP adresa najskôr skráti spoločnosťou Google . Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila reporty o aktivitách webovej stránky a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovala ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a s používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics Vaším prehliadačom sa nespojí s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením Vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nie sú eventuálne plne použiteľné všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ktoré sú vytvorené prostredníctvom cookie a ktoré sa na vzťahujú na Vaše používanie webovej stránky a tiež na spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, takže z tejto stránky Linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de si načítate a inštalujete dostupný browser-plugin.

Bližšie informácie nájdete tu http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=1 a tu https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de (všeobecné informácie ku Google Analytics a ochrane údajov). Poukazujeme na to, že na tejto webovej stránke bola Google Analytics rozšírená kód „ga('set', 'anonymizeIp', true);“, aby sa zabezpečilo anonymizované zaznamenávanie IP adries (takzvaný IP masking).

 

FONTY:

Táto webová stránka používa "fonts.com", službu spoločnosti Monotype GmbH týkajúcu sa fontov ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Pri každom spustení tejto webovej stránky sa na zobrazenie textov v určitom fonte načítajú súbory zo servera "fonts.com". Pritom sa môže IP adresa preniesť na server "fonts.com" a archivovať v rámci bežného server log. Ďalšie spracovanie týchto informácií prináleží "fonts.com", odpovedajúce podmienky a možnosti nastavenia si vyhľadajte, prosím, v pokynoch k ochrane údajov (www.monotype.com/legal/privacy-policy) stránky "fonts.com".

 

POSKYTNUTIE A POSTÚPENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje smieme poskytnúť iným podnikom alebo ich zdieľať s inými podnikmi, aby sme splnili úlohy a účely uvedené v tejto smernici. Pri týchto podnikoch môže ísť o podniky spoločnosti WM SE alebo o externé tretie strany, ktoré môžu mať tiež sídlo mimo krajiny, v ktorej máte Vy svoje bydlisko. Tieto tretie strany poskytujú rôzne služby, ako napríklad naše workshop koncepty, spracovanie procesu platieb prostredníctvom rôznych kanálov alebo realizáciu našich marketingových kampaní a prezentácií na veľtrhoch. K poskytovaniu takýchto služieb sa požaduje, aby sme Vaše osobné údaje postúpili na zúčastnený podnik.
Podľa konceptu autorizácie sa musia napríklad obraty týkajúce sa dielov Bosch zákazníkov Bosch Car Service, Auto Crew alebo partnerov Bosch-Modul v polročných intervaloch hlásiť spoločnosti Bosch. Pre prípravu prezentácií na veľtrhoch sa požaduje postúpenie názvu firmy a kontaktných údajov vystaviteľa na veľtržnú spoločnosť a koordinátorov. Ďalšími príkladmi pre takéto služby sú kontroly bonity a tiež podpora a udržiavanie našej IT infraštruktúry.
V prípadoch, keď poveríme externých poskytovateľov, ktorí pracujú v našom mene s osobnými údajmi, prijmeme vhodné a podľa najlepšieho svedomia primerané opatrenia, aby sme zmluvne zabezpečili, že sa Vaše osobné údaje použijú iba na stanovené účely.
Vaše osobné údaje smieme postúpiť tam, kde sa to požaduje, aby sme splnili zákonné ustanovenia, zákonné požiadavky úradov, vrátane požiadaviek na splnenie národnej bezpečnosti alebo týkajúcich sa trestného stíhania, právne chránili a bránili náš podnik vrátane nášho dcérskeho podniku a tiež našich riadiacich pracovníkov, zamestnancov, právnych poradcov, zástupcov, dodávateľov a partnerov, aby sme vykonali právne kroky alebo procesy a tiež uplatnili právne nároky alebo aby sme zabezpečili realizáciu našich podmienok používania a predajných podmienok a tiež nami uzatvorených zmlúv.
Vaše osobné údaje smieme postúpiť na tretie strany, ak sa naše aktíva prenesú úplne alebo čiastočne na tretie strany. Predpokladom k tomu je, že pri týchto tretích stranách platia ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú porovnateľné s ustanoveniami o ochrane osobných údajov uvedených v tomto dokumente, a že Vy, pokiaľ sa to požaduje, ste Vy vyjadrili súhlas s týmto krokom. Na určitých webových stránkach Vám umožňujeme postúpenie osobných údajov na tretie strany, napríklad na partnerský podnik a workshopy. Tam, kde používate takéto funkcie, vyjadrujete svoj súhlas s prenosom údajov. Pre prenesené údaje platia ustanovenia o ochrane osobných údajov tretích strán. Nemáme žiadny vplyv na to, ako takéto tretie strany Vaše osobné údaje používajú a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie údajov tretími stranami. Informujte sa, prosím, o príslušných ustanovenia o ochrane osobných údajov tretích strán a tiež o spôsobe a rozsahu používania osobných údajov tých istých tretích strán.
Zozbierané, nie osobné údaje o užívateľovi webovej stránky smieme postúpiť bez obmedzenia.

 

DOBY ARCHIVÁCIE

Doby archivácie pre Vaše osobné údaje sa riadia podľa platných zákonných ustanovení a tiež podľa trvania archivácie požadovanej k splneniu úloh a účelov uvedených v tomto dokumente.
Po uplynutí zákonnej, prípadne požadovanej doby archivácie sa Vaše osobné údaje vymažú. Vaše osobné údaje nemôžeme vymazať, ak existuje zákonná povinnosť archivácie (napríklad predpisy k vedeniu účtov) alebo ak iné právne dôvody, napríklad zmluvné povinnosti, bránia vymazaniu.

 

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Sme si vedomí, že žiadny štandard o ochrane osobných údajov ani bezpečnostný štandard alebo opatrenia nemôžu zabezpečiť stopercentnú bezpečnosť. Podnikneme však všetky možné kroky, aby sme zabezpečili bezpečnosť údajov, ktoré ste nám sprostredkovali, podľa ustanovení tejto smernice. Podnikneme rôzne opatrenia, aby sme údaje chránili pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom a tiež neautorizovaným zaznamenávaním, používaním, poskytnutím, kopírovaním, modifikáciou, zmenou, zničením a porovnateľnými rizikami.

 

LINKY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Vždy, keď ponúkneme na našich webových stránkach linky na iné webové stránky, prebieha to v záujme našich užívateľov alebo je tomu potrebné rozumieť ako ochotu tretích poskytovateľov. Stránky, na ktoré odkazujú naše linky a stránky, ktorých linky odkazujú na našu webovú stránku, nie sú v zásade pod našou kontrolou. V takýchto prípadoch nie sme zodpovední ani za obsahy týchto stránok ani za dodržiavanie aktuálne platných predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame si starostlivo prečítať príslušné pokyny k ochrane údajov týchto tretích poskytovateľov, aby ste sa informovali, ako sa Vaše osobné údaje archivujú, používajú alebo zdieľajú.

Odvolanie

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli alebo sme ich získali v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete vylúčiť, aby sme Vaše osobné údaje používali na priame marketingové účely ako korešpondencia (informačný bulletin) prostredníctvom produktov a reklamných akcií. Prostredníctvom rôznych možností Opt-Out sa môžete s nami kedykoľvek spojiť, k tomu pozri tiež "Kontakt". Možnosť odvolania nie je dostupná pre akúkoľvek komunikáciu, ktorá neslúži na marketingové účely. Ak vyjadríte nesúhlas s používaním Vašich údajov pri registrácii, môže až 30 dní trvať, pokiaľ Vaše nesúhlas/odhlásenie nadobudne účinnosť.

 

PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A VAŠE PRÁVA, KTORÉ SA TOHTO TÝKAJÚ

Zákazníci si môžu svoje osobné údaje po prihlásení v časti zákazníka prehliadať a meniť pod tlačidlom „Zmeniť heslo“.
K nahliadnutiu a k ochrane práv vo vzťahu k zmene, vymazaniu a obmedzeniu pre všetky ďalšie u nás archivované údaje odporúčame priamy kontakt prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej adresy pod heslom „Ochrana údajov“.
Ak by ste počas priameho kontaktu so spoločnosťou WM SE mali pocit, že Vaše osobné údaje a Vaše práva týkajúce sa týchto údajov nie sú dostatočne chránené, máte právo sa obrátiť na kompetentný dozorný orgán.

 

ZMENY TEJTO SMERNICE O OCHRANE ÚDAJOV

Táto smernica o ochrane osobných údajov tu bola zverejnená dňa 9.5.2018. Budúce zmeny tejto smernice o ochrane osobných údajov sa oznámia na tejto stránke. Ak sa to požaduje, obdržíte okrem toho upovedomenie prostredníctvom e-mailu.

 

KONTAKT

Zodpovedným orgánom v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných je spoločnosť WM SE. Detaily tomu sú zdokumentované v časti Impresum.
Zrušenie odoberania informačného bulletinu pošlite, prosím, na adresu:
marketing@wm.de
Otázky, obavy, sťažnosti a požiadavky dopyty týkajúce sa prístupu na Vaše osobné údaje alebo týkajúce sa ich korektúry, požiadavky na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v rámci našej smernice o ochrane osobných údajov alebo požiadavky týkajúce sa našich metód zaobchádzania s osobnými údajmi smerujte, prosím, na:

 

WM SE

Heslo: Ochrana údajov
Pagenstecherstr. 121
D-49090 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541-9989 1634
E-mail: datenschutz@wm.de

NEWSLETTER