PRIVACYVERKLARING EN JURIDISCHE MEDEDELINGEN

GEGEVENSBESCHERMING

WM Automaterialen B.V. (hierna ‘WM Automaterialen B.V.’, ‘wij’ of ‘ons’) respecteert en beschermt uw recht op gegevensbescherming en privacy. De databeschermingsrichtlijn beschrijft

 • de gegevens die wij via onze websites (zowel de publieke als de gesloten gedeeltes ervan) vergaren
 • de gegevens die u ons als klant overmaakt
 • de gegevens over de inkopen van onze klanten
 • de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt, en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.


‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk identificeerbaar maken, zoals uw naam, e-mailadres en gekochte artikelen
(voor zover wij die aan uw e-mailadres of klantenaccount kunnen koppelen).

 

WANNEER WIJ PERSOONSGEGEVENS VERGAREN

Wij ontvangen persoonsgegevens van of over u in functie van uw activiteiten, maar in het bijzonder in de volgende gevallen:

VIA ONZE WEBSITE:

Verzoek om opgebeld te worden: Wij slaan uw naam en uw telefoonnummer op als u ons verzoekt om u op te bellen.

Contact: Wanneer u ons verzoekt om contact met u op te nemen, slaan wij uw firmanaam, uw aanspreking, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, uw
e-mailadres, uw adres en uw postcode op, zodat wij u op een competente manier door een van onze lokale verkoopsfilialen kunnen laten adviseren.

Prijsaanvragen: Bij prijsaanvragen slaan wij uw firmanaam en klantennummer op, alsook de aanspreking, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, uw
e-mailadres en de inhoud van uw aanvraag.

Opname in het klantenbestand: Als nieuwe klant van WM Automaterialen B.V. slaan wij minstens uw voor- en achternaam, uw adres en uw e-mailadres op.
Vrijwillig verstrekte gegevens zoals uw aanspreking, uw firmanaam, uw ondernemingsvorm, uw telefoon en uw fax slaan wij eveneens op.

Nieuwsbrief: Als klant kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Daartoe slaan wij uw e-mailadres en uw klantennummer op.

Bezoek aan onze website / e-mailverkeer: Wij slaan gegevens van uw bezoek aan onze website op (bezochte pagina’s, informatie over de gebruikte browser, uw
IP-adres), alsook van interactief e-mailverkeer tussen WM Automaterialen B.V. en u. Meer informatie hierover vindt u in de sectie ‘Cookies’.

Werkplaatsen die partnerovereenkomsten met ons hebben afgesloten kunnen eigen internetpagina’s over ons bouwdoossysteem opstellen. Voor de inhoud
van die pagina’s zijn de werkplaatsen zelf verantwoordelijk. De bouwdoos biedt hoogstens de mogelijkheid om via e-mail contact met ons op te nemen (uw
e-mailadres wordt opgeslagen) of een contactformulier in te vullen (naam, adres, telefoon, e-mail, verzoek).

ÜBER FREMDE WEBSEITEN:

Vacatures: Wij publiceren vacatures via daartoe gespecialiseerde portalen. Uw sollicitaties op onze vacatures worden door de portaaluitbaters aan ons
overgemaakt. De portaaluitbaters zijn in dat geval verantwoordelijk voor de naleving van de privacyvoorschriften voor wat betreft de vergaring en de overdracht
ervan aan ons. Nadat wij een sollicitatie voor een van onze vacatures hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Indien u wordt aangenomen, zullen
de sollicitatiedocumenten in uw werknemersdossier bewaard worden. Indien u niet wordt aangenomen, bewaren wij de sollicitatiedocumenten conform de
wettelijke bepalingen gedurende 6 maanden, maar daarna worden deze uit onze systemen gewist.

VIA AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN:

Partnerovereenkomsten: Van klanten die partnerovereenkomsten over onze werkplaatsconcepten afsluiten, slaan wij naast het klantennummer en de
firmanaam ook de contactgegevens, het internetadres en de eigenaar van de firma op. Bosch-Hotline: Als u als klant een overeenkomst over het gebruik van
de Bosch-Hotline met ons afsluit, slaan wij uw firmanaam en uw volledige contactgegevens (adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres) alsook het of de
ingezette diagnosetoestel(len) op. Ook de namen, de functies en de telefoonnummers van de gerechtigde gebruikers van de hotline worden opgeslagen.
2/5 Stand: 12/2018

VIA AANKOPEN:

TRANSACTIES:
Wij slaan de gegevens van aankopen van klanten op (online, in verkoopsfilialen, telefonisch, etc.). Daarenboven vergaren wij gegevens uit de communicatie
met u in geval van teruggave, inruiling of terugzending van producten in verband met garantieaanspraken of herstellingen.

VIA MARKETINGACTIES:

DEELNAME AAN GOKSPELLEN, WEDSTRIJDEN OF PUBLICITAIRE ACTIES:
Wij slaan uw firmanaam, uw naam en uw contactgegevens op als u deelneemt aan door ons georganiseerde gokspellen, wedstrijden of publicitaire acties.

PARTNEREVENEMENTEN EN BEURZEN:
Indien u deelneemt aan onze partnerevenementen of beurzen, slaan wij op zijn minst uw firmanaam en de voor- en achternaam van de bezoeker(s) op. Indien
nodig, slaan wij ook de nummers van identiteitsdocumenten en geboortedata op (bijv. bij reizen naar het buitenland).

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

TRANSACTIES/DIENSTVERLENINGEN:

TRANSACTIES:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankopen af te handelen, om bevestigingen te verzenden, om transacties te controleren op frauduleuze praktijken,
om terugzendingen te verwerken, om herstellingen te verwerken, om producten om te ruilen, om aanvragen van klanten te beantwoorden, en voor de gehele
daarmee gepaard gaande communicatie.

WEBSITEBEHEER:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw account op onze website te beheren en om u aanbiedingen te presenteren uit de door u gekozen werkplaatsconcepten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om andere dienstverleningen te volbrengen, zoals de verwerking van catalogusbestellingen, de verzending
van de nieuwsbrief of het aanbieden van publicitaire acties, alsook om uw identiteit te controleren indien u uw wachtwoord vergeten zou zijn.
GOKSPELEN OF WEDSTRIJDEN:
Indien u deelneemt aan een door ons georganiseerd gokspel, prijskamp of wedstrijd, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw deelname mogelijk te
maken.

GEGEVENSANALYSE:
Het kan zijn dat wij gegevens over uw bezoek aan onze website met informatie over de bezochte pagina’s en gebruikte diensten, alsook gegevens over uw elektronische interactie met door ons aan u verzonden e-mails als ‘gebruiksgegevens’ opslaan. De opslag gebeurt niet onder uw naam, maar geanonimiseerd met
gebruik van een identificatienummer. Indien u bezwaar wenst aan te tekenen tegen het vergaren van zulke gebruiksgegevens, gelieve dan een e-mail te sturen
naar datenschutz@wm.de. Wij gebruiken zulke gebruiksgegevens om informatie over de aankoopvoorkeuren van onze consumenten te verkrijgen om zo
onze aanbiedingen en websites aan uw interesses en voorkeuren aan te passen, om problemen met websites, producten en diensten op te lossen en deze te
optimaliseren, om trends en statistieken te analyseren en om onze inhoud in de voor u meest aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke vorm te presenteren.

BEVEILIGING VAN ONZE VERMOGENSWAARDEN:
Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om maatregelen te treffen voor de garantie van de veiligheid en integriteit van onze websites en onze onderneming.
Voorts: Wij mogen persoonsgegevens in samenhang met alle hierboven vermelde doeleinden vergaren en gebruiken.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN:

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en marktonderzoek om op deze manier informatie over onze klanten en consumenten in
te winnen alsook voor directe marketing. Elke contactopname met u voor marketingdoeleinden gebeurt steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen. Dat
betekent in concreto: Wij kunnen u brieven toesturen, tenzij u uitdrukkelijk hebt verklaard geen brieven te willen ontvangen. Wij kunnen u e-mails toesturen
met informatie over producten die vergelijkbaar zijn met producten die u eerder hebt aangekocht, tenzij u uitdrukkelijk hebt verklaard zulke e-mails niet te
willen ontvangen. Elke contactopname voor marketingdoeleinden die verder gaat dan hiervoor vermeld (bijv. andere e-mails, sms’en) gebeurt enkel met uw
uitdrukkelijke instemming. Als wij u marketingmateriaal toesturen, maken wij daarmee enkel reclame voor onze eigen producten. Informatie over evenementen
(bijv. beurzen, klantenevenementen, etc.) publiceren wij via verschillende kanalen. Dat kunnen fotogalerijen op internet zijn, maar ook homepages van beurzen
voor de pers of zelfs filmpjes op YouTube. Tegen het gebruik van uw gegevens en foto’s kunt u telkens ter plaatse bij de organisator van het evenement (bijv. bij
de klantendienst) bezwaar aantekenen. Op alle evenementenlocaties worden ook inlichtingen met betrekking tot het bezwaarrecht uitgehangen. U kunt te allen
tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en marktonderzoek. Gelieve hiertoe een e-mail te sturen naar
datenschutz@wm.de.
3/5 Stand: 12/2018

 

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken cookies en andere technologieën zoals pixeltags. Cookies maken het ons bijvoorbeeld mogelijk om een website aan uw interesses aan te passen
of uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw moet ingeven. Cookies zijn kleine bestanden die door websites verzonden worden en op
de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Pixeltags, ook wel gekend als webbakens, zijn onzichtbare bestanden die in websites of e-mails vervat
kunnen zijn en informatie over uw computer opvragen, bijvoorbeeld over de browser die u gebruikt. Hierna worden onder het begrip ‘cookies’ ook telkens
pixeltags begrepen. Bepaalde internetbrowsers beschikken over een zogenaamde ‘do-not-track’-functie. Met deze functie verhindert u dat websites uw online
activiteiten volgen. Als u niet wil dat wij uw computer herkennen, dient u uw internetbrowser zodanig in te stellen dat hij cookies van de harde schijf van uw
computer wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt vooraleer een cookie wordt opgeslagen. Mogelijkerwijs kunt u dan echter niet meer alle functionaliteiten
van onze websites gebruiken. Indien u het weigeren van cookies niet via uw browserinstellingen configureert, zet ons systeem cookies op de harde schijf van
uw computer zodra u via uw browser onze website oproept.

 

SOORTEN COOKIES

Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies (session cookies), die op het einde van de browserzitting gewist worden (d.w.z. cookies die enkel van bij het openen
van het browservenster tot het sluiten van de browser aanwezig zijn), alsook permanente cookies (persistent cookies), die op de harde schijf blijven staan tot
zij door de gebruiker gewist worden of verlopen. Hoe lang permanente cookies op uw toestel bewaard blijven, hangt er vanaf voor welke opslagduur zij geprogrammeerd werden. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. We maken een onderscheid tussen de volgende categorieën:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van de website en maken het u mogelijk om ons aanbod optimaal te benutten. Zulke
  cookies worden bijvoorbeeld gebruikt bij de aanmelding als klant. Cookies maken het ons ook mogelijk om u te herkennen als u onze website opnieuw
  bezoekt. Zij slaan informatie op over uw instellingen, zodat wij onze website aan uw persoonlijke voorkeur (zoals bijvoorbeeld de taalkeuze) kunnen
  aanpassen.
 • Analytische cookies: Deze cookies analyseren de navigatie van gebruikers op de website (bezochte pagina’s, gebruikte links, etc.) of het gebruik van door
  ons naar de gebruiker verzonden e-mails. Zij bieden ons een beter inzicht in de interesses van onze gebruikers en maken het ons op die manier mogelijk
  om onze website en onze diensten voortdurend te verbeteren.

 

GOOGLE ANALYTICS:

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna kortweg ‘Google’ genoemd). Google Analytics maakt gebruik
van ‘cookies’, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze webpagina wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activatie van de IP-anonimisering op deze website wordt
uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven. Slechts in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS
worden gestuurd en daar verkort worden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website
te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website in kwestie en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het
internet aan de exploitant van de webpagina te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door middel van een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval
misschien niet meer alle functies van deze webpagina volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de overdracht van de door het cookie gegenereerde en
op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door op deze de link te downloaden en installeren.

Meer informatie hieromtrent vindt u hier en hier (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website
Google Analytics met de code ‘ga(‚set‘, ‚anonymizeIp‘, true);’ uitgebreid werd om een geanonimiseerde vergaring van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te
waarborgen.

 

INTEGRATIE VAN GOOGLE MAPS:

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks in de website weergeven
en maken wij het voor u mogelijk om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, krijgt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden
de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt
waarbij u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account
gelinkt. Als u deze koppeling aan uw profiel bij Google niet wenst, dan moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens op
als gebruiksprofielen en gebruikt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of een aangepaste weergave van de website. Een dergelijke analyse
vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale
4/5 Stand: 12/2018
netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt recht op bezwaar tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen. Om dit
recht uit te oefenen, moet u zich richten tot Google.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u terug
in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden
voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in
de VS en neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

GOOGLE FONTS:

Wij integreren de lettertypes („Roboto“) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Privacyverklaring: Hier
Opt-Out: Hier

Deze website maakt gebruik van „fonts.com“, een lettertypedienst van de firma Monotype GmbH („fonts.com“), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg („fonts.com“). Bij het oproepen van deze website worden voor de weergave van de teksten in een bepaald lettertype telkens bestanden gedownload van
een „fonts.com“-server. Daarbij kan uw IP-adres worden doorgestuurd naar een server van „fonts.com“ en in het kader van de gebruikelijke serverlog worden
opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van „fonts.com“. De desbetreffende voorwaarden en instellingsmogelijkheden vindt u terug in de privacyverklaringen (www.monotype.com/legal/privacy-policy) van „fonts.com“.

 

BEKENDMAKING EN DOORGAVE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen uw gegevens aan andere ondernemingen bekendmaken of met andere ondernemingen delen om de in deze richtlijn genoemde taken en doeleinden
te volbrengen. Bij deze ondernemingen kan het om ondernemingen van WM Automaterialen B.V. of om externe derde partijen gaan, die mogelijkerwijs ook
gevestigd zijn in een ander land dan waar u woonachtig bent. Deze derde partijen verlenen verschillende diensten zoals bijvoorbeeld onze werkplaatsconcepten, de afhandeling van betalingen via verschillende kanalen of de uitvoering van onze marketingcampagnes en beursaanwezigheden. Om zulke diensten
te verlenen is het vereist dat wij uw persoonsgegevens aan de betrokken ondernemingen doorgeven. Volgens het autorisatieconcept moeten bijv. omzetten
over Bosch-aandelen van klanten van Bosch Car Service, Auto Crew of Bosch-modulepartners elk half jaar aan Bosch gemeld worden. Voor de voorbereiding
van beursaanwezigheden is het vereist om firmanamen en contactgegevens van de exposanten aan de beursvennootschap en de coördinatoren mee te delen.
Verdere voorbeelden van zulke dienstverleningen zijn kredietwaardigheidscontroles of support en onderhoud van onze IT-infrastructuur. In de gevallen waarin
wij externe dienstverleners aanstellen die in onze opdracht met persoonsgegevens werken, nemen wij geschikte en gebruikelijkerwijs van ons te verwachten
maatregelen om contractueel te verzekeren dat uw persoonsgegevens enkel voor de door ons vastgelegde doeleinden gebruikt worden. Wij mogen uw persoonlijke gegevens doorgeven indien dat nodig is omwille van wettelijke bepalingen, officiële opvragingen van de instanties of opvragingen om de nationale
veiligheid te garanderen of in het kader van strafrechtelijke vervolgingen, om onze ondernemingen met inbegrip van onze dochterondernemingen en onze leidinggevenden, medewerkers, juridisch adviseurs, vertegenwoordigers, opdrachtnemers en partners juridisch te beschermen en te verdedigen, om gerechtelijke
stappen te nemen of processen te voeren alsook om rechtmatige aanspraken te doen gelden of om onze gebruiks- en verkoopsvoorwaarden om te zetten en de
door ons afgesloten overeenkomsten te waarborgen. Wij mogen uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgeven als onze vermogenswaarden volledig
of gedeeltelijk aan derde partijen worden overgedragen. De voorwaarde daarvoor is dat bij deze derde partijen privacyverklaringen gelden die vergelijkbaar zijn
met de in dit document bepaalde privacyverklaring, en dat u, voor zover vereist, verklaard hebt akkoord te gaan met deze stap. Op bepaalde websites maken
wij u de doorgave van persoonsgegevens aan derde partijen, bijvoorbeeld partnerondernemingen en werkplaatsen, mogelijk. Indien u zulke functies gebruikt,
verklaart u akkoord te gaan met deze gegevensoverdracht. Voor de overgedragen gegevens gelden de privacyverklaringen van de derde partijen. Wij hebben
geen invloed op de manier waarop zulke derde partijen uw persoonsgegevens gebruiken en zijn ook niet verantwoordelijk voor het gebruik van die gegevens
door derde partijen. Gelieve bij die derde partijen informatie in te winnen over de desbetreffende privacyverklaringen van derde partijen en over de aard en
omvang van het gebruik van persoonsgegevens door die derde partijen. Verzamelde gegevens over websitegebruikers die geen persoonsgegevens vormen,
mogen wij zonder beperkingen doorgeven.

 

BEWARINGSTERMIJNEN

De bewaringstermijnen van uw persoonsgegevens worden bepaald in de geldende wettelijke bepalingen en volgens de voor de uitvoering van de in dit
document genoemde opdrachten en doeleinden vereiste bewaringsduur. Na afloop van de wettelijke respectievelijk vereiste bewaringstermijn worden uw
persoonsgegevens gewist. Wij kunnen uw persoonsgegevens niet wissen indien er een wettelijke bewaringstermijn bestaat (bijv. voorschriften voor rekening
en verantwoording) of als andere juridische grondslagen een schrapping tegenspreken, zoals bijvoorbeeld contractuele verplichtingen.

 

VEILIGHEID

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zijn ons ervan bewust dat geen enkele gegevensbeschermingsstandaard of veiligheidsstandaard voor de volle honderd procent veiligheid kan garanderen. Wij nemen echter alle voor ons mogelijke maatregelen om de veiligheid van de door u
aan ons overgedragen gegevens overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn te waarborgen. Wij treffen verschillende voorzorgsmaatregelen om gegevens
5/5 Stand: 12/2018
te beschermen tegen verlies, misbruik, onrechtmatige toegang en onrechtmatige registratie, gebruik, publicatie, vermenigvuldiging, modificatie, verandering,
vernietiging of gelijkaardige risico’s.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Steeds wanneer wij op onze website links naar andere websites aanbieden, gebeurt dit in het belang van onze gebruikers of dient zulks begrepen te worden als
een tegemoetkoming aan derde aanbieders. Pagina’s waarnaar wij links plaatsen en pagina’s die links naar onze website plaatsen staan niet per definitie onder
onze controle. In zulke gevallen zijn wij noch voor de inhoud van die pagina’s noch voor de naleving van de telkens van toepassing zijnde privacybepalingen
verantwoordelijk. Wij raden u aan om de desbetreffende privacyverklaringen van deze derde aanbieders aandachtig door te nemen om te weten te komen hoe
uw persoonsgegevens opgeslagen, gebruikt of gedeeld worden.

 

BEZWAAR EN HERROEPING

Voor de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld of die in het kader van deze privacyverklaring werden verzameld, kunt u het gebruik met het
oog op direct marketing van onze producten en reclameacties uitsluiten. Over de verschillende opt-out-mogelijkheden kunt u steeds contact met ons opnemen
(zie onder „Contact“). De mogelijkheid van bezwaar bestaat niet voor communicatie die geen marketingdoeleinden beoogt. De mogelijkheid van herroeping
van een voordien verstrekte toestemming (bijv. newsletter) bestaat steeds. Als u niet meteen bij de registratie bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing, dan kan het tot 30 dagen duren tot uw bezwaar/afmelding van kracht wordt. Hetzelfde geldt voor de herroeping van
een verstrekte toestemming.

 

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHTEN MET BETREKKING DAARTOE

Klanten kunnen hun persoonsgegevens na aanmelding in de klantenzone onder de knop ‘wachtwoord wijzigen’ inzien en wijzigen. Om inzicht te krijgen en om
uw rechten met betrekking tot wijziging, schrapping en beperking voor alle andere bij ons opgeslagen gegevens uit te oefenen, raden wij u aan om rechtstreeks
contact op te nemen met het hieronder vermelde contactadres met vermelding van ‘Gegevensbescherming’. Mocht u tijdens rechtstreeks contact met WM
Automaterialen B.V. het gevoel krijgen dat uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot deze gegevens niet voldoende beschermd zijn, hebt u het
recht om u tot de bevoegde toezichthoudende instantie te wenden.

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd op 28.11.2018 ingevoerd. Toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring zullen op deze pagina bekendgemaakt worden.
Indien vereist, krijgt u daarenboven ook een bericht per e-mail.

 

CONTACT

VVerantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming is WM Automaterialen B.V.. Details hieromtrent werden in het colofon
opgenomen.

Om u uit te schrijven uit de nieuwsbrief kunt u zich richten tot: marketing@wm.de

Vragen, bedenkingen, bezwaren en aanvragen met betrekking tot de toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens, aanvragen tot beperking van uw
persoonlijke gegevens in het kader van onze privacyverklaring of vragen met betrekking tot onze methodes wat betreft de behandeling van persoonsgegevens
kunt u richten aan:

 

WM SE
Betreft: Gegevensbescherming
Pagenstecherstr. 121
49090 Osnabrück
Duitsland
Tel.: +49 (0)541-9989 1634
E-Mail: datenschutz@wm.de

NEWSLETTER